สื่อมัลติมีเดีย

สารคดีเทิดด้วยทำ ปี 2560

บ้านม่วงชุม จ.เชียงราย ทุ่งรังสิต จ.ปทุมธานี
   
ดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี ห้วยปลาหลด จ.ตาก
   
บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ ภูถ้ำ ภูกระแต จ.ขอนแก่น
   
ศาลาดิน จ.นครปฐม ผาชัน จ.อุบลราชธานี