วิธีการบริจาคเงิน
    ๑.   เช็ค สั่งจ่าย ระบุ A/C PAYEE ONLY  “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

    ๒.   โอนเงิน เข้าบัญชี “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”
           ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา 
           บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
           เลขที่บัญชี 013-0-22419-7

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับการประกาศให้เป็นสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 794 การบริจาคให้มูลนิธิสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้