.
   
   
โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560


          

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินงานการจัดการน้ำ
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้แนวพระราชดำริ ดิน น้ำ ป่า ในพื้นที่จริง
รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ
กลุ่มเยาวชนที่ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมและหลักการพิจารณา
  • ผู้แทนกลุ่มเยาวชนในชุมชนหรือสถานศึกษา กลุ่มละ 6 คน อายุระหว่าง 12 – 25 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2535 – 2548 ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ) โรงเรียนหรือชุมชนละ 6 คน
  • ดำเนินโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ภายในสถานศึกษาหรือชุมชนของตน และทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งรอบประเมินและรอบตัดสิน
  • เป็นโครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำของโรงเรียนและ/หรือชุมชน
  • เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการเดิมที่มีอยู่

สมัครและส่งเอกสารมาที่ (กรุณาเลือกส่งเพียงช่องทางเดียว)

ไปรษณีย์: กรุณาส่งมาที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พระราชวังดุสิต(สนามเสือป่า) อาคาร 608 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ระบุมุมซองว่า "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ"


Email: sarawadee@utokapat.org ในรูปแบบไฟล์ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) หรือ PDF เท่านั้น และกรุณาตั้งชื่อไฟล์ “โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ (ชื่อโรงเรียน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณศราวดี ภัทรกิจกุลธร, คุณรัศมี อุตเสนา
โทร 02-282-3320, 02-642-7034 ต่อ 609
โทรสาร 02-282-6404, 02-642-7032-3

 

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมจากลิงค์ข้างล่างนี้>>

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลโครงการและแบบฟอร์มการสมัคร